Podružnica Zeleno polje

slika 1 300x79 - Podružnica Zeleno polje

 

 

 

 

Podružnica Zeleno polje deluje v okviru Društva Modro nebo. Njeno delovanje sledi osnovnim ciljem društva.

Doživljajske točke Notranjske – Doživljaj. No  (Zavod Jezerski hram, vodilni partner)

Operacija se izvaja v vseh treh občinah območja Las Notranjska. Partnerji imajo izkušnje s področja naravo varstva, ohranjanja kulturne dediščine, izvajanja predstavitev in programov za obiskovalce, oblikovanjem in trženjem storitev ter z izvajanjem nalog v splošno korist. Operacija zajema naslednje aktivnosti:

VS1: VZPOSTAVITEV DOŽIVLJAJSKIH TOČK NOTRANJSKE – nove storitve

 • zasnova in ureditev 4 doživljajskih točk (Bloke, Bloška Polica, Loška dolina, Cerkniško jezero – načrt interpretacije, ciljne skupine, marketing, evalvacija, interpretacija v varovanih območjih, nakup potrebnih rekvizitov in opreme)
 • priprava vsebin, ki bodo predstavljene na posamezni točki, s poudarkom na izvirni predstavitvi (šege, navade, tehnična znanja, znanja o rastlinskem in živalskem svetu, znanj in vedenje o prostoru…) in pilotna izvedba novih doživljajskih točk
 • priprava vsebin in tisk publikacije Doživljajske točke Notranjske (5000 kosov), promocijskih map (1000 kos)  in interaktivne panoje (2)

VS2: IZOBRAŽEVANJE IN INFORMIRANJE

 • izvedba izobraževalnih delavnic in učnih listov
 • promocija novih storitev in predstavitvena spletna stran

VS3: VZPOSTAVITEV DOLOGROČNEGA PARTNERSTVA

 • skupna strategija za promocijo in izobraževanje (skupen nastop na promocijskih dogodkih – sejmi, občinski dogodki…)
 • zasnova in razvoj skupnega turističnega produkta

 

Partnerstvo:

 1. Zavod Jezerski hram
 2. Društvo Modro nebo, podružnica Zeleno polje
 3. TGC Jezerski hram d.o.o.
 4. TD Bloke

Trajanje operacije: 15.11.2017 – 30.9.2018

Skupna vrednost operacije: 52.587,33 EUR; Znesek sofinanciranja EKSRP: 41.156,51 EUR

Vodilni partner ( Zavod Jezerski hram) deluje na območju presihajočega jezera, ki je prepoznano kot območje kompleksnega varstva kulturne krajine, zavarovano je kot park in širši del sodi v območje Natura 2000. VP v okviru operacije vzpostavlja novo doživljajsko storitev Drsanje po starem. Partner 1 (Društvo Modro nebo, podružnica Zeleno polje) deluje na območju Nature 2000 (Notranjski trikotnik) in v okviru operacije vzpostavlja storitvi Visokodebelni sadovnjak, pašnik in ptice na Notranjskem in Živali v jamah v Loški dolini. Partner 2 (Turistično gostinski center Jezerski hram d.o.o ) deluje na vstopu v zavarovano območje Cerkniškega jezera in pripravlja tržno strategijo in marketing. Partner 3 (Turistično društvo Bloke ) deluje na področju reke Bloščice, ki je vključena v območje Natura 2000 zaradi bogate biodiverzitete. V okviru operacije vzpostavlja novo doživljajsko storitev Biodiverziteta Bloščice.

 

NAMENI IN CILJI OPERACIJE:

Skupni interes partnerjev je razviti nov doživljajski produkt, vzpostaviti dolgoročno odprto partnerstvo, hkrati organizirati brezplačne delavnice o zelenih delovnih mestih v splošno korist. V okviru operacije bomo v letu 2018 oblikovali štiri nove doživljajske točke, ki bodo pripomogle k razvoju podeželja na območju LAS NOTRANJSKA.

Organizirali bomo zanimive delavnice in predstavitve, ki bodo izboljšale kakovosti življenja na tem območju.

 

Društvo Modro nebo, podružnica Zeleno polje bo v okviru operacije na lokaciji sedeža podružnice na Bloški Polici vzpostavilo doživljajsko točko. Njen namen bo ohranjanje naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja in njena predstavitev ciljnim skupinam in javnostim. Teme operacije v letu 2018 so visokodebelni sadovnjak, pašnik, ptice na Notranjskem in živali v jamah v Loški dolini.

 • Prispevek o operaciji v lokalnem glasilu občine Loška dolina, Obrh (kliknite za povečavo):

lanek obrh objava 2018 marec 150x150 - Podružnica Zeleno polje

 

 

 

 

 

 • Prispevek o brezplačni delavnici za otroke in mladino: VARSTVO OKOLJA – JAMSKE ŽIVALI V LOŠKI DOLINI, ki je bila organizirana 13.7.2018 v okviru operacije »DOŽIVLJAJSKE TOČKE NOTRANJSKE (Doživljaj. No) – NOVE STORITVE ZA ZELENA DELOVNA MESTA«

kliknite tu

lanek 300x169 - Podružnica Zeleno polje

 • Prispevek o brezplačni delavnici za Varstveno delovni center Cerknica: NOVA STORITEV IN PILOTNA IZVEDBA – VISOKODEBELNI SADOVNJAK, PAŠNIK IN PTICE NA NOTRANJSKEM S POUDARKOM NA PAŠNIŠTVU NA BLOŠKI POLICI NEKOČ, ki je bila organizirana 25.8.2018 v okviru operacije »DOŽIVLJAJSKE TOČKE NOTRANJSKE (Doživljaj. No) – NOVE STORITVE ZA ZELENA DELOVNA MESTA« 

kliknite tu

“Za vsebino je odgovorno Društvo modro nebo, podružnica Zeleno polje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014- 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.”

Projekt Doživljajske točke Notranjske – nove storitve za zelena delovna mesta je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

slika 300x171 - Podružnica Zeleno polje